Για εξ αποστασεωσ μαθηση

Το e-Learning, δηλαδή η μάθηση που λαμβάνει χώρα σε ηλεκτρονικά προσομοιωμένο περιβάλλον, έχει προκαλέσει επανάσταση στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε πρόκειται για ενδοεταιρική κατάρτιση των εργαζομένων, είτε για εκπαίδευση σε οποιοδήποτε επίπεδο εκμάθησης.

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει τη δημιουργία ειδικών μαθημάτων από το υλικό που διαθέτετε για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και να εγκαταστήσει, παραμετροποιήσει και συντηρήσει την πλατφόρμα εκπαίδευσής σας, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.